NOQX logo

Vad handlar OKR-ramverket om och vad behöver jag veta? 🤷‍♀️

Vad handlar OKR-ramverket om och vad behöver jag veta? 🤷‍♀️

NOQX OKR Framework

OKR står för mål och nyckelresultat och är en metod för att sätta och följa mål inom organisationer. Ramverket skapades av Andy Grove, den tidigare VD:n för Intel, och har blivit populärt hos företag som Google. Tanken är att tydligt definiera vad du vill uppnå (mål) och hur du mäter framsteg (nyckelresultat). Andys engagemang för OKR har gjort att många företag använder det som ett effektivt verktyg för att nå sina mål.

Objectives

Inom OKR ramverket har man Objectives som är ambitiösa och kvalitativa mål som en organisation eller ett team vill uppnå. De bör vara inspirerande, utmanande och överensstämma med organisationens övergripande mission och vision. Vanligtvis sätter organisationer mål för en specifik period, som ett kvartal eller ett år.

Key Results

I OKR ramverket har man även Key Results. Dessa är specifika, mätbara och tidsbegränsade nyckelresultat som indikerar framsteg mot målen. De är mätbara och kvantitativa resultat och varje mål kan ha flera nyckelresultat kopplade till det.

Tilldela alltid en ansvarig

Att ge en specifik person ansvar för ett mål i ett företag är viktigt av flera anledningar. För det första blir det tydligt vem man kan kontakta och vem som tar beslut om målet, vilket minskar förvirring. Dessutom främjar det samarbete och bra kommunikation bland de som är inblandade. När någon ansvarar för ett mål blir det lättare att följa upp, eftersom personen har befogenhet att lösa problem och använda resurser. Dessutom ökar motivationen och engagemanget hos den som har ansvar, eftersom de känner en starkare koppling till målets framgång. Att ha en ansvarig person det lättare att förstå, hålla någon ansvarig och fortsätta mot företagets mål.

Förtydliga beroenden

Att tydligt berätta om beroenden och se till att andra team är med på tåget är viktigt när man jobbar mot ett mål. Det innebär att aktivt söka och kommunicera med andra avdelningar för att säkerställa smidigt arbetsflöde och framgångsrik måluppfyllelse. När team gör detta, förstår de hur deras arbete integreras med och är beroende av andra team och behöver deras hjälp. Det gör att alla jobbar bättre tillsammans, samarbetar och använder resurser på rätt sätt. Dessutom hjälper det till att undvika problem eller konflikter som kan uppstå på grund av dålig kommunikation eller bristande överensstämmelse.

Genom att aktivt involvera och engagera andra team ser man till att de är redo att stödja målet. Det skapar en känsla av gemensamt ansvar, uppmuntrar samarbete och bidrar till en gemensam insats för att nå det önskade resultatet. Genom att klargöra beroenden, se till att andra team är med på tåget kan organisationer förbättra samarbetet mellan olika delar, göra arbetsprocesser smidigare och öka chansen att nå teammålen på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Koordinera deadlines

Att ha deadlines är viktigt när man jobbar mot mål inom ett företag. Man förstår vad som är viktigt och bidrar till att bestämma när olika uppgifter ska vara klara och när önskade resultat ska nås. Genom att sätta deadlines ser man till att arbetet fortskrider i en rimlig takt och förhindrar att projekt drar ut på tiden i all oändlighet. Deadlines skapar ett ansvarstagande och motiverar människor och team att fokusera på sina ansträngningar och arbeta mot specifika delmål. De underlättar också för effektiv planering och hur resurserna används, eftersom deadlines ger tydliga tidsramar för när saker ska hända. Dessutom främjar deadlines produktivitet och effektivitet genom att uppmuntra fokuserat arbete och minska skjutandet upp av saker.

Att hålla deadlines stärker förtroendet inom företaget, eftersom de som är inblandade litar på att arbetet blir klart i tid för att kunna gå vidare med nästa steg eller projekt. Och det är inte allt – deadlines gör det också lättare att se och bedöma hur arbetet går framåt. För att minska risken för problem och förseningar kan det vara nödvändigt att göra snabba ändringar, vilket möjliggör direkt handling. Deadlines driver arbetet framåt, ser till att målen uppnås i tid och förbättrar företagets prestation.

Mäta förtroende för att se om du kommer att leverera i tid

Att kolla hur trygga de anställda känner sig när de jobbar mot mål är viktigt av flera anledningar. Förtroende hänger ihop med hur engagerade och motiverade anställda är, och genom att se hur trygga de känner sig kan företag förstå hur mycket anställda är engagerade och entusiastiska för det de jobbar med. När förtroendet är högt, presterar anställda oftast bättre och blir mer produktiva eftersom de satsar allt de har. Aktiv övervakning av förtroendet hjälper till att upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede, vilket möjliggör snabba åtgärder eller stöd om det behövs. Det påverkar också beslut om hur man fördelar resurser, eftersom högt förtroende ger mer trygghet om att resultatet blir positivt.

Att mäta förtroendet hjälper till att se var det kan finnas problem i kommunikationen och att skapa bättre samarbete. Dessutom hjälper det företag att vara flexibla och klara av förändringar genom att identifiera var det kan behöva extra stöd. Att mäta förtroendet bland anställda viktig information, vilket hjälper till med bättre beslut, ökad prestation och minskade risker. Det ger smartare användning av resurser, förbättrad kommunikation och ökad förmåga att anpassa sig till förändringar – allt som hjälper till att nå målen på ett framgångsrikt sätt.

Finns det något verktyg som kan hjälpa oss med OKR ramverket?

NOQX är ett kraftfullt verktyg som hjälper organisationer att använda OKR ramverket på ett effektivt sätt. Med NOQX kan team enkelt sätta mål och definiera flera saker de behöver uppnå för varje mål. Verktyget är enkelt att använda och hjälper användare att hålla koll på sina mål.

En viktig funktion i NOQX är att man kan bestämma vem som är ansvarig för varje mål och sak man vill uppnå. Det ser till att folk tar ansvar för sina mål och skapar en känsla av ägarskap inom organisationen. Genom att klargöra vem som ansvarar för vad, förbättrar NOQX samarbetet och främjar att alla känner sig delaktiga.

NOQX hjälper också till att hålla koll på vilka saker som beror på varandra och när olika saker ska vara klara. Användare kan sätta tidsgränser för när olika saker ska vara klara, vilket hjälper team att fokusera och hålla tidsplanen.

Att mäta hur bra det går och hur säkra folk känner sig är också viktigt i NOQX. Verktyget ger användare enkla sätt att se hur mål och delmål går och mäta hur säkra de känner sig att nå dem.

NOQX ger organisationer verktyg att sätta mål, fördela ansvar, hålla koll på beroenden och deadlines, samt mäta hur det går. Med sin enkla användning och olika funktioner underlättar NOQX att fokusera på målen, förbättrar samarbetet och leder till resultat för organisationer som använder OKR ramverket.

Du kan läsa ännu mer om OKR här, och för att se en demo, maila sophie.hedestad@noqx.io 🥳🚀

Mer att utforska 😍

Maximera din målstyrning med vår kraftfulla PowerPoint OKR mall! I dagens föränderliga värld av målhantering är det dags för ett...

Martin Weibull, skulle du kunna berätta lite om dig själv och din roll på Intelliplan? Jag är en pappa till...

Jeff Gothelf, berätta lite om dig själv. Vem är du? Jag heter Jeff Gothelf och jag är en designer, produktchef...

Vill du nå dina mål?