NOQX logo

Vad är Management by Objectives? Här är allt du behöver veta!

Vad är Management by Objectives? Här är allt du behöver veta!

Management by Objectives (MBO) diagram som illustrerar målformulerings- och prestationsutvärderingsramverk

Vad är Management by Objectives?

Management by Objectives (MBO) är som att sätta mål med ditt team, fast på ett strategiskt sätt. MBO innebär att ni arbetar tillsammans för att definiera tydliga men även mätbara mål som alla är överens om. Det handlar inte bara om att få saker gjorda; det handlar också om att se till att det ni gör faktiskt driver företaget framåt. Genom att involvera alla i processen att sätta mål, ökar MBO engagemang och ser till att alla är på samma sida. Dessutom kan regelbundna uppföljningar hjälpa till att hålla saker på rätt spår och möjliggöra för justeringar vid behov. Kort sagt handlar det om att arbeta smartare, inte bara hårdare, för att uppnå framgång. Så, låt oss dyka in och lära oss mer om lillebrorsan till Objectives and Key Results!

Management by Objectives: Definition och ursprung

Management by Objectives (MBO) har sina rötter tillbaka till Peter Druckers inflytelserika verk på 1950-talet. Drucker, som dessutom betraktas som modern management’s fader, introducerade konceptet i sin bok från 1954, ”The Practice of Management.”

Kärnan i MBO är ett systematiskt tillvägagångssätt för ledning, som betonar att sätta, kommunicera och övervaka mål för framgång. Drucker föreslog även att organisationer bör fastställa tydliga mål på olika nivåer och involvera medarbetare i processen att sätta mål för att säkerställa enighet med organisationsmålen.

Vilka är de 6 stegen för Management by Objectives?

Fastställ företagets mål

Kommunicera ner dessa mål till teams och anställda

 • När de organisatoriska målen är fastställda kaskadiseras de ner till varje avdelning eller team inom organisationen.
 • Avdelningschefer arbetar med sina team för att anpassa sina mål med de bredare organisationsmålen.
 • Denna anpassning säkerställer att alla arbetar mot samma mål och främjar en känsla av ägarskap och ansvar på alla nivåer.

Fastställa SMARTa Mål

 • Varje avdelning eller team bryter ned de organisatoriska målen i mindre, handlingsbara mål. Dessa mål ska vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbegränsade.
 • Mål bör vara tydliga och förståeliga, vilket ger en vägledning för medarbetare att följa för att uppnå sina mål.
 • Chefer och medarbetare samarbetar för att fastställa dessa mål och säkerställa att de är utmanande men uppnåeliga.

Bevaka framsteg och prestanda

 • Regelbunden övervakning av framsteg är avgörande för att säkerställa att målen uppnås och för att identifiera eventuella problem eller hinder som kan uppstå.
 • KPI:er fastställs för att mäta framsteg mot varje mål.
 • Chefer använder olika verktyg och tekniker såsom prestandadashboards, framstegsrapporter och regelbundna uppföljningar för att följa prestanda mot dessa KPI:er.

Ge feedback och gör nödvändiga justeringar

 • Feedback ges till medarbetare om deras prestation, vilket lyfter fram framgångsområden och områden för förbättring.
 • Chefer engagerar sig i kontinuerliga dialoger med sina team för att diskutera framsteg, adressera eventuella utmaningar och ge stöd vid behov.
 • Om mål inte uppnås eller om omständigheterna förändras kan justeringar vara nödvändiga. Detta kan innebära att revidera mål, omfördela resurser eller ge ytterligare utbildning eller stöd till medarbetare.

Genom att följa dessa steg kan organisationer effektivt genomföra Management by Objectives. Att anpassa individuella och avdelningsmål med de bredare strategiska målen för organisationen och driva förbättrad prestanda och resultat.

Läs: Lär dig hur du krossar dina mål med SMARTa Mål

Styrkor och utmaningar med MBO

Fördelar med Management by Objectives

 • Tydlighet och anpassning av mål: MBO erbjuder en strukturerad ram för att fastställa tydliga, mätbara mål som är anpassade till organisationsmålen, vilket säkerställer att alla förstår sin roll i att uppnå framgång.
 • Medarbetarmotivation och engagemang: Att involvera medarbetare i målsättning främjar ägarskap, inre motivation och engagemang, vilket leder till ökad produktivitet och arbetstillfredsställelse.
 • Ansvar och prestandamätning: MBO tilldelar specifika mål, vilket möjliggör för chefer att följa framsteg, identifiera områden för förbättring och också erkänna högpresterare, vilket driver kontinuerlig förbättring.
 • Kommunikation och samarbete: MBO främjar öppen kommunikation och samarbete, vilket främjar teamwork och kunskapsdelning men även synergi mellan avdelningar.
 • Anpassningsförmåga till förändring: MBO tillåter organisationer att anpassa mål och strategier som svar på förändrade marknadsförhållanden, vilket säkerställer smidighet och reaktivitet.

Utmaningar med Management by Objectives:

 • Överdriven betoning på kortsiktiga mål: Risk för att försumma långsiktiga strategiska prioriteringar, vilket kräver en balans mellan omedelbara mål och bredare organisationsmål.
 • Motstånd mot förändring: Implementeringen kan till och börja med möta motstånd från medarbetare som är vana vid traditionella ledningsstilar, vilket kräver effektiv förändringsledning och ledarskapsstöd.
 • Måltunnelseende eller målförskjutning: Medarbetare kan prioritera individuella mål framför organisatorisk framgång, vilket understryker behovet av anpassning och ett holistiskt tillvägagångssätt för måluppfyllelse.
 • Effektiv kommunikation och ledarskap: Framgången beror på starka kommunikationsfärdigheter från chefer för att förmedla förväntningar, ge feedback och adressera bekymmer, med stöd av ledarskapsvägledning och konflikthantering.

Exempel på Management by Objectives (MBO)

General Electric (GE) implementerade framgångsrikt MBO, som satte ambitiösa men uppnåeliga mål för varje division. GE övervakade noggrant prestanda mot dessa mål, vilket bidrog till dess framväxt som en global jätte inom olika branscher.

Google antog Objectives and Key Results (OKRs), en dessutom är en variation av MBO, för att anpassa individuella och teammål med företagets övergripande mål. Denna strategiska approach har även drivit Googles snabba tillväxt och innovation inom tech-branschen.

Även Procter & Gamble (P&G) använde MBO för att effektivisera verksamheten och prioritera kärnaffärsmål. Genom att anpassa individuella mål med företagets övergripande mål såg P&G förbättringar i produktivitet samt innovation och marknads konkurrenskraft.

Läs: Lär dig mer om målstyrning genom att använda vår kompletta guide till OKRs.

Mer att utforska 😍

Vad är en SWOT analys? En SWOT-analys är ett smidigt verktyg som används för att kartlägga och analysera styrkor, svagheter,...

Vad är Management by Objectives? Management by Objectives (MBO) är som att sätta mål med ditt team, fast på ett...

Lås upp framgångens hemligheter med vår KPI Cheat Sheet! 🚀 Är du redo att driva ditt företag till nya höjder...

Vill du nå dina mål?